PANTOMÍMA.sk

  Všetky súbory

DETO

??o tak SUGESTOR???
?Nie, rad??ej PNIAK V HMLE, to nikto nevyslov?.??
?Budeme DETO!??
?Mysl??? DETTO ako tie??? Alebo DE TO ako ide to? ?o je DETO???
?Nič. DETO budeme my.??

To bol n???? rozhovor 9.11.2005 pred začiatkom 15. Improligy pribli??ne o 19,46 v bratislavskom Elam klube. Na s????a??iach v improvizovan? sme hr??vali ve?a rokov, ale doteraz v??dy pod n??zvom ?t??dio pantom?my Kasprzyk. Bolo n??m jasn??, ??e toto je začiatok n????ho samostatn??ho p?sobenia v Bratislave. Odvtedy sme DETO.

Pantomimick?? zoskupenie DETO zalo??ili v novembri 2005 ako vysoko??kolsk?? pokračovanie ?t??dia pantom?my Kasprzyk. Luk???? Kasprzyk, Martin Jurek, Gabriela Rajniakov?? a Alexandra Frajkorov?? poch??dzaj?? z Liptovsk??ho Mikul????a, kde sa pod veden?m popredn??ho slovensk??ho m?ma Miroslava Kasprzyka vy??e 10 rokov venovali pantom?me, m??lohovoren??mu divadlu a improviz??ci??m.


kr??tka hist??ria:
Od spom?nanej elamistickej improligy sa predstavili v Elam Klube s nieko?k??mi pokračovaniami autorsk??ho vyst??penia Cvokhaus, v ktorom paroduj?? ka??dodenn?? realitu n??s v??etk??ch a predov??etk??m ??ivota ??tudentsk??ho. Leto 2007 str??vili na Cypre, kde svojou show dva mesiace ??spe??ne zab??vali zahraničn??ch host? luxusn??ch hotelov.

Vo svojej novodobej hist??rii z?skali ocenenie Cena div??ka na Kremnick??ch Gagoch 2008, ??činkovali na festivaloch ako Dotyky a spojenia v Martine, ?pandiv v ?panej doline a boli hos??ami festivalov Akademick?? Pre??ov a samozrejme festivalu PAN 2007 v Liptovskom Mikul????i.


s??časnos??:
Gabča sa v s??časnosti venuje liečebnej pedagogike na Pedagogickej fakulte UK. Okrem ??koly a vyst??pen? spolupracuje aj s detsk??m divadlom D??ha, kam chodia deti s Downov??m syndr??mom.

Martin dosiahol bakal??rsky titul na Katedre mechatroniky na Strojn?ckej fakulte STU a ??spe??ne ukončil in??inierske ??t??dium na ?stave aplikovanej mechaniky.

Luk???? ??tuduje na filmovej a telev?znej fakulte V?MU na katedre zvuku.

V roku 2008 nast??pila na vysok?? ??kolu v Bratislave aj Sa??ka, ktor?? sa venuje kni??nično-informačn??m ??t??di??m na Filozofickej fakulte UK.


videa:


Fotografie

2_DETO-3200.jpg7_DETO-3200.jpg8_DETO-3200.jpg5_DETO-3200.jpg4_DETO-3200.jpg6_DETO-3200.jpg3_DETO-3200.jpg

Referencie

Kontakt

DETO - Pantomimick?? zoskupenie

+421 907 547 537

detodeto.sk

www.deto.sk

Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk