PANTOMÍMA.sk

  Všetky súbory

?t??dio Kasprzyk

?t??dio pantom?my KASPRZYK v Liptovskom Mikul????i pracuje pod veden?m popredn??ho slovensk??ho m?ma Miroslava Kasprzyka u?? viac ako desa?? rokov. V ??irokom z??bere sa jeho zverenci venuj?? z??kladn??m technik??m pantom?my, m??lohovoren??ho divadla a improviz??ci??m, ktor?? vyu???vaj?? vo svojich etud??ch, či predstaveniach. Hotov?? divadeln?? a pohybov?? v??činy predviedli div??kom Kult??rneho leta v Bratislave, rozpr??vkov??m Bojniciam, po p??? rokov n??v??tevn?kom Slovensk??ch Gagov v Kremnici, div??kom STV, či z??ujemcom o Dni slovenskej kult??ry vo WARSZAWE a Stadtfestu vo Viedni, Folkov??ch pr??zdnin v Telči, atď..

Medzi v??razne pohybov?? inscen??cie za uplynul?? roky patria: Banda, Slobodn?? deti, či Sn?čky, ktor?? sa predstavili aj na krajskej prehliadke v ??iline a samozrejme par??die na slovensk?? rozpr??vky Balada o Zlatovl??ske, Valibuk a Traja zhavranel? bratia, ktor?? up??tali div??kov na Slovensk??ch gagoch v Kremnici. Mlad? protagonisti maj?? za sebou nespočetn?? rad vyst??pen?, et??d a improviz??ci? s podielom na ich pr?prave. Ani jedno z t??chto predstaven? nenech?? Va??e oko such?? či Va??u tv??r bez smiechu.

Predposledn?? divadeln?? kus, po troch rozpr??vkach pre n??s??ročn??ch je Raz ??a to prejde. Teraz zahrali na trochu in?? n?tu ako doposia? v parodovan? slovensk??ch bal??d. Stretnete sa tu s mal??m die??a??om, s jeho pocitmy a dojmami z okolit??ho sveta. Situ??cia dos?? pripom?naj??ca ka??dodenn?? ??ivot, tr??penie a radosti mal??ho die??a??a. Tomuto predstaveniu nech??ba nasadenie, presvedčivos?? a nap?tie. Sn??ď len to?ko ako ku ka??d??mu predstaveniu - treba ho vidie??!

To posledn??, čo ?t??dio (teda jeho zvy??ky) sp??chalo, je pribli??ne 45 min??tov?? predstavenie s n??zvom Ezop. Začiatok a koniec sa nesie v duchu Ezopovho ??ivota a prostredn?? čas?? vyp???aj?? b??jky, samozrejme "mierne" zmenen??. Premi??ra na PANe sa vydarila, preto??e Ezop v kateg??rii s??bory vyhral.
Začiatkom marca sa ?t??dio Kasprzyk s Ezopom predstavilo na okresnej prehliadke a post??pilo do N??mestova na krajsk?? prehliadku. O (ne)??spechoch v??s budeme aj naďalej informova??.

Fotografie

8_Studio-Kasprzyk-2827.jpg7_Studio-Kasprzyk-2827.jpg6_Studio-Kasprzyk-2827.jpg4_Studio-Kasprzyk-2827.jpg5_Studio-Kasprzyk-2827.jpg1_Studio-Kasprzyk-2827.jpg3_Studio-Kasprzyk-2827.jpg2_Studio-Kasprzyk-2827.jpg

Referencie

2008
Rekord klaunov na namesti - Trencin
Rytieri - Stolicne dni - Liptovsky Mikulas
Rytieri - Stupavsk?? z??mock?? hry - Stupava
Rytieri - ??iv?? ??ach - Bansk?? ?tiavnica
Divadelne sustredenie pri Pocuvadlianskom jazere
Rytieri - Improfest - Spi??sk?? Nov?? Ves
Zahradn? trpasl?ci - Kremnick?? Gagy - Kremnica
Klauni - Kremnick?? Gagy - Kremnica
Improvizovanie na Poh??ri v iprovizovan? na festivale humoru a satiry Kremnick?? Gagy 2008 - z?skanie piateho Zlat??ho gun??ra
Animacny program - narodeniny firmy Tatrapet - Liptovsky Mikulas
Jednotlivci, dvojice, trojice - jubilejn?? p?tn??sty rocn?k festivalu pantom?my a pohybov??ch divadiel PAN 2008
Z??hradni trpaslici - jubilejny patnasty rocnik festivalu pantomimy a pohybovych divadiel PAN 2008
Improvizovanie na jubilejnom patnastom rocniku festivalu pantomimy a pohybovych divadiel PAN 2008
Certoviny - Mikulassky jarmok - Liptovsky Mikulas
Improliga v ??iline - v??dy, ked sa dalo :)
Animacne programy v spolupraci s agenturou Funsport
Ucast v relacii "Bez kravaty" v TV PATRIOT
Rytieri - Kovacske dni - Turcianske Teplice

2007
Hotel Bellevue, Star?? Smokovec - klauni
Vernis???? v??stavy, prv?? v??ro?ie gal??rie ??i??m??rik - Poprad
Rekord klaunov na n??mest? v Tren??ne
Otv??rac? ceremoni??l Majstrovstiev Eur??py vo vodnom slalome - Liptovsk?? Mikul????
Rytieri - Dotyky a spojenia - Martin
Rytieri - ?paniv - ?pania dolina
Improliga - Kremnick?? gagy - Kremnica
Rytieri - Kult??rne leto - Liptovsk?? Mikul????
?ach / mat - Sc??nick?? ??atva - Martin
Rytieri - 14-ty ro?n?k festivalu PAN - Liptovsk?? Mikul????
Rytieri - Silvester - Jasn??
Agent??ra Funsport - klauni, zbojn?ci, anim??cie ...
Improliga - Zilina - vzdy, ked sa dalo :)
Improliga - Myjava
Improliga - Ziar nad Hronom

2006
Prim??torsk?? ples - LM
?tudentsk?? ples - Matejovce
Rowex - Nov?? Smokovec
EZOP - okres - LM
EZOP - kraj - N??mestovo
Impro??ou - ??iar nad Hronom
Fotbalisti - Hutn?k
EZOP - Envirofilm - BB
De?? klaunov - Tren??n
Valibuk - Jasn??, hotel Repisk??
Klauni - Trnava
Sochy - Praha
Odovzdanie pam?tn??ho listu - LM, Dom kult??ry
EZOP - celoslovensk?? kolo, III. miesto - Levo?a
Agent??ra Funsport - klauni, zbojn?ci, anim??cie ...
EZOP - Dotyka a spojenia - Martin
Klauni - Poprad
Roomster day - Liptovsk?? Mikul????
EZOP - Kova?ske dni - Tur?ianske Teplice
EZOP - Colours of Ostrava
EZOP - Kremnick?? Gagy
Valibuk - Prievidza
OD MAX - klauni - Trnava
13. ro?n?k PAN - Liptovsk?? Mikul????
Improliga - ??ilina (ka??d?? mesiac)
Silvester - Klauni - Jasn??

2005
Ples USS - Ko??ice
Europeada - Liptovsk?? Hr??dok
Rozpr??vkov?? hrad - Star?? ?ubov??a
Rozpr??vkov?? hrad - Stre?no
Kremnick?? GAGY - Kremnica
Akademick?? Pre??ov - Pre??ov
PAN - Liptovsk?? Mikul????
Improliga - ??ilina (ka??d?? mesiac)
Improshow - ??iar nad Hronom

Kontakt

Kontaktova?? n??s m???ete u
Miroslava Kasprzyka a to na:

mobil: 0905 244 259
e-mail: miro(-at-)kasprzyk.sk
web: http://kasprzyk.sk
n???? web: studiokasprzyk.wz.cz

Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk