PANTOMÍMA.sk

Vicianov?? Jana

Som t??, ktor?? som... a teraz v??s idem so mnou zozn??mi?? :)

Kde bolelo, tam bolelo,25.5.1992 v meste menom Krupina som sa narodila ja- Jana Vicianov??, tie?? volan?? Janka, alebo Vica.. alebo ako komu pr?de na jazyk.Zo ??ivota str??ven??ho v Krupine si nepam?t??m absol??tne nič, ale vďaka fotografi??m viem, ??e keď som mala tri roky, pres??ahovali sme sa do Banskej ?tiavnice. Mysl?m, ??e to bolo jedno z najlep???ch rozhodnut? mojich rodičov.

Ako ďal??ie spr??vne rozhodnutie m???em označi?? rok 2001, keď som sa dostala na osemročn?? gymn??zium. Pr??ve tu som sa prv??kr??t stretla s divadlom. V??dy som z??videla na??im ochotn?ckym hercom, ??e hraj??, ??e maj?? kr??sne kost??my, ??e sa mohli prenies?? do ??plne in??ho sveta. Asi keď som mala 12 (to si u?? nepam?t??m), som sa prihl??sila do divadeln??ho kr????ku u n??s na gympli, ktor?? viedla Miriam Kme??ov??. Fungovali sme a?? rok, nako?ko Miriam sa rozhodla od?s?? do Anglicka. Ale vďaka nej som sa prv??kr??t dostala na PAN, ktor?? bol v roku 2004. Mal?? 12ročn?? dievča, prv??kr??t v Liptovskom Mikul????i inak ako na ??kolskom v??lete. Vtedy som ani len netu??ila kto s?? Kasprzykovci, čo je to festival PAN a čo tam budem robi??. Ale sk??sila som to. Moja prv?? diel??a, tak ako asi u v??etk??ch, bola pantom?ma u Mirka Kasprzyka.
Keď Miriam odi??la, dostali sme sa cel?? skupina pod kr?dla ????asnej ??eny menom So??a Lu??inov??. Bola som teda s??čas??ou ZU?-ky, konkr??tne Liter??rno dramatick?? odor. So So??ou pri??li ďal??ie PAN-y, z pantom?my som pre??la na ??onglovanie...dobre.. točenie, nako?ko sa mi tie loptičky asi nikdy nepodar? h??dza?? a chyta?? z??rove??.. Potom pri??li letn?? divadeln?? s??stredenia na Poč??vadle a r?zne akcie v meste.
Anglicko zl??kalo aj Soničku, a tak sme pokračovali s ďal??ou skvelou osobou Katkou Burdovou. Takto prebiehali moje divadeln?? roky.. pri??iel v??ak zlom a ja som LDO opustila...
Neust??le spom?nam na tie časy.. Samozrejme na divadlo som nezanevrela. Keď sa niečo v meste deje, zaručene som tam. ?i u?? ako ??achov?? fig??rka (dostala som sa dokonca k ??ermu :)), alebo Charlotte zv??dzan?? Donom Juanom, alebo obyvate? Betlehema. Keď je čas a chu?? vyberieme sa toči??- fireshow. A samozrejme milovan?? Liptov. Vyzer?? to tak, ??e PAN-u sa nikdy nevzd??m.

Vďaka divadlu som spoznala ????asn??ch ?ud?, priate?ov. Za??ila neuverite?n?? z????itky, ktor?? budem rozpr??va?? vn??čat??m. Ale hlavne som zistila, čo chcem v bud??cnosti robi??. A herečka to nebude :) No ak sa mi podar? dosta?? sa na, a potom vy??tudova?? kulturol??giu, divadlo bude prekvita??. :)

Tak??e e??te raz chcem vyjadri?? rados??, ??e som sa k niečomu tak??mu ako divadlo dostala. Je to skvel?? droga a mo??nos?? spozna?? ????asn??ch ?ud?. Milujem to. :)

Fotografie

3_Vicianova-Jana-4309.jpg4_Vicianova-Jana-4309.jpg2_Vicianova-Jana-4309.jpg1_Vicianova-Jana-4309.jpg

Kontakt

mail: javina1azet.sk

Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk