PANTOMÍMA.sk

Szendreiov?? Janka

Tak...na??la som registr??ciu...?udia...pridaj....??????..moje meno, fotka a teraz niečo o mne.

Vol??m sa Jana, ale m???te ma vola?? Janka, nepotrp?m si. Narodila som sa v jedno chladn?? zasne??en?? popoludnie d??a 9.decembra roku 1991 v Banskej ?tiavnici, kde doteraz ??ijem. Neviem, čo sa vtedy dialo. Ani čo bolo v telev?zii. Viem ale, ??e vtedy som e??te netu??ila, čo zo m??a raz bude.

Dni, mesiace i roky plynuli. A?? keď som mala ??trn??s?? (dos?? neskoro si mysl?m) som sa prihl??sila na Liter??rno-dramatick?? kr????ok v Z??kladnej umeleckej ??kole v Banskej ?tiavnici. Priviedli ma k tomu kamar??tky a spolu??iačky, ktor?? tento kr????ok nav??tevovali. A tento krok mi (len v tom dobrom) zmenil ??ivot. Tri mesiace od začiatku ??kolsk??ho roka na??a pani učite?ka (mimochodom ????asn?? človek) Sonička Lu??inov?? ma zobrala aj s babami zo s??boru na PAN. Netu??ila som, čo to je, čo sa tam deje, čo m???em čaka??. Ale moja umeleck?? du??a mi niečo na??epla.. Te??ila som sa do Liptovsk??ho Mikul????a a veru - nesklamala som sa. Absolvovala som z??klady pantom?my u Mirka Kasprzyka a poviem v??m, odvtedy ma to bav?, pravidelne chod?m na PAN aj na letn?? divadeln?? s??stredenie, ale čo je najpodstatnej??ie, odvtedy m??m jednu jedin?? t????bu - a to - sta?? sa herečkou a chodi?? po dosk??ch, čo znamenaj?? svet...
Keby mi to n??hodou nevy??lo, nemus?te sa b????, ??e s pantom?mou a divadlom stopnem. To veru nie. Divadlo je ako infekčn?? choroba - keď v??s raz zasiahne, u?? sa jej do konca ??ivota nezbav?te.
E??te....aby som nemala tento opis seba kr??tky, prid??m, ??e hr??m na klav?ri (absolvovala som I.stupe?? na ZU? v B?) a recitujem. Neviem spieva?? a neviem ??onglova??. Ale ja si mysl?m, ??e aj to sa časom nejak vycibr?...či?
Keby ste ma chceli vidie??, tak na PANe, alebo v B? na Festivale kum??tu remesla a z??bavy, alebo v ZH na Improlige, alebo v lete na t??bore, alebo...no to je asi v??etko :-)

Tak...čo nap?sa?? na z??ver? Sn??ď len...
Dovidenia, priatelia

Fotografie

1_Szendreiova-Janka--3843.jpg

Kontakt

hovorte.mi.jankagmail.com

Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk