PANTOMÍMA.sk

Kasprzyk Miroslav

Jeden z popredn??ch slovensk??ch m?mov sa narodil 30.10.1962 v Liptovskom Mikul????i.

Vyrastal na Liptove v Liptovskom Hr??dku a ??tudoval na pedagogickej ??kole v ?ech??ch. Po ??t??di??ch sa vr??til na Slovensko a popri r?znych zamestnaniach sa od svojich dvadsiatich rokov venuje amat??rskemu divadlu a pantom?me. V roku 1986 na Friedrich Schiller univesit?t v Jene - SRN, absolvoval umeleck?? spezialkurs vom pantomime - theater, pod veden?m m?ma Haraldta Seime (učite?a pantom?my). Profesionalizoval sa pred desiatimi rokmi. Jeho origin??lny pohybov?? prejav a improviz??cie sa nezmazate?ne zapisuj?? do hist??rie slovenskej pantom?my a ???ria jej dobr?? meno aj v zahranič?. ?činkuje po celej Eur??pe aj v z??mor? ?? Sic?lia, D??nsko, Holandsko, ?vajčiarsko, Mexiko ´98, Po?sko ... Okrem vlastn??ch predstaven? spolupracuje na vernis????ach, telev?znych, multimedi??lnych a filmov??ch projektoch: Koncert pre 2001 - Bobo Kantor, ?mankote babičko čaruj, Sokoliar Tom????, Detsk?? okienko v Teler??ne, Noviny m?nus, Apropo Tv a posledn?? - sedemdielny večern?čkov?? projekt pre Stv Ko??ice OSMIJANKO.

Pripravil nieko?ko predstaven? s postihnut??mi de??mi v Liptovskom Hr??dku. Ako jeden z m??la m?mov na Slovensku sa venuje mlad??m. Vyučuje na diel??ach po Slovensku, m?? vlastn?? ??t??dio pantom?my pri CV? v Lipt. Mikul????i a m???eme poveda?? - je otcom jedin??ho slovensk??ho amat??rskeho festivalu zameran??ho na pohyb a pantom?mu v L.Mikul????i, ktor??ho prebehlo u?? dev??? ročn?kov, aj za ??časti zahraničn??ch host? a lektorov.

V tomto čase sa pripravuje desiaty ročn?k festivalu a div??ci aj ??činkuj??ci sa maj?? na čo te??i??. Jedinečnos?? festivalu naviac potvrdzuje neut?chaj??ci z??ujem dom??cich m?mov, ale aj ohlasy zo zahraničia. Neopakovate?n?? rodinn?? atmosf??ra, v??uka, stret??vka m?mov z cel??ho Slovenska a sprievodn?? program - to je X. festival PAN ´2003.

NIE?O NAVIAC:
Odblokovanie stresu "Syst??m ONE BRAIN". 1998 ukončen?? vzdelanie a z?skan?? titul FACILIT?TOR. V??razn?? posun v nahliadan? a rie??en? probl??mov, stresov, tr??my a pod. Pr??ca s klientom a poradenstvo pri odstr??nen? stresu pomocou syst??mu ONE BRAIN.

Fotografie

1_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg8_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg2_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg3_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg6_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg7_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg5_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg4_Kasprzyk-Miroslav-2329.jpg

Referencie

2001
BANSK? BYSTRICA, Envirofilm
KREMNICA 21.roč. Kremnick??ch gagov
BRATISLAVA kult. leto, Slovensko
KOL?N - MIMORI?L - ?R
TATRANSK? LOMNICA, XVI.roč. MFPF
WARSZAWA, Po?sko
VIII ročn?k PAN 2001 L. MIKUL??
PARIS a STRASSBURG, Franc??zsko
On a ona u n??s doma, STV
U vesel??ho chlap?ka - ako hos??, STV
Kaviare?? u Filipa, STV
Prečo som na svete r??d...
vernis???? NOC, Bratislava

2002
BANSK? BYSTRICA, Envirofilm
FRYMBURK a TEL? - ?R
KREMNICA 22.roč. Kremnick??ch gagov
BRATISLAVA kult. leto, Slovensko
PERUGIA, Taliansko
TATRANSK? LOMNICA XVII.roč. MFPF
IX. ročn?k PAN 2002 L. MIKUL??
PARIS a STRASSBURG, Franc??zsko
OSMIJANKO, sedemdielny večern?čkov?? projekt STV
DEDO MR?Z, vianočn?? up??tavky Mark?za

2003
BANSK? BYSTRICA, Envirofilm
KREMNICA 23.roč. Kremnick??ch gagov
BRATISLAVA kult. leto, Slovensko
TATRANSK? LOMNICA XVIII.roč. MFPF
X. ročn?k PAN 2003 L. MIKUL??
Jednohubky, STV

Kontakt

V pr?pade z??ujmu po??lem multimedi??lny CD-ROM.

web: kasprzyk.sk

e-mail: mirokasprzyk.sk

mobil: 00421 905 244 259

Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk