PANTOMÍMA.sk

  Všetky festivaly

Festival PAN

??Medzin??rodn?? festival pantom?my a pohybov??ch divadiel?

Liptovsk?? Mikul???? Slovensko


Miroslav Kasprzyk je autorom a realiz??torom jedin??ho slovensk??ho amat??rskeho festivalu zameran??ho na pohyb a pantom?mu v L.Mikul????i, ktor??ho prebehlo u?? desa?? ročn?kov, aj za ??časti zahraničn??ch host? a lektorov. ??PAN? je ??tvordenn?? projekt, ktor?? vznikol jedinečn??m zl??čen?m viacer??ch podujat? zameran??ch na amat??rsky divadeln?? pohyb a pantom?mu Slovenska a bl?zkeho zahraničia.


Počas desiatich rokov sa podarilo n??js?? ide??lny pomer praktick??ho vzdel??vania v diel??ach ?? pod veden?m zahraničn??ch odborn?kov ?? prezent??cie kvalitn??ch host? v sprievodn??ch podujatiach a samotn?? prezent??ciu celoročnej pr??ce s??borov a jednotlivcov v tejto oblasti.

V?UKA ?? 3 dni zameran?? na praktick?? vzdel??vanie a pr??cu v 3 ?? 4 diel??ach. Z??klady pantom?my, ??onglovanie, Klauni??da, Pantom?ma klasick????

FESTIVAL ?? 4 dni predstaven? profesion??lnych host? pre ??častn?kov a ??irok?? verejnos??. Hecht, Kul???ek, Kasprzyk, Prais, Pastecka, Bojn?k, Jessy atď.

S??A??N? PREHLIADKA ?? 3 dni s????a??enia jednotlivcov a s??borov. Jednotlivci, Dvojice, Trojice a s??bory pod doh?adom odbornej poroty.

IMPROVIZ?CIA ?? 1 večer - s????a?? v ipmrovizovan? trojčlenn??ch dru??stiev ako bonus.

Projekt ako celok je ojedinel??m počinom v dejin??ch slovensk??ho amat??rskeho divadeln?ctva a slovenskej pantom?my.

Host? zo zahraničia naviac udivuje prepojenie v??etk??ch podujat? do jedn??ho zmyslupln??ho celku s viacrozmern??m dopadom na ??častn?kov bez straty atmosf??ry. Okrem toho je pozit?vnym ??okom vek najmlad???ch m?mov : 6- 8 rokov, lebo o pohyb sa v zahranič? zač?naj?? zauj?ma?? ?udia okolo 15-18 rokov a star???.

K??m pri prv??ch ročn?koch bolo hlavn??m cie?om prebudenie z??ujmu v tejto oblasti a mapovanie nad??encov, h?adanie opodstatnenia a zaradenia novej prehliadky do kalend??ra divadeln??ch podujat? na Slovensku, teraz sa pre t??to u?? tradičn?? pohybov?? platformu h?ad?? mo??nos?? stabilnej??ieho ekonomick??ho z??zemia akcie, lebo je to jeden z najv?č???ch pretrv??vaj??cich probl??mov v??etk??ch doteraj???ch PAN ?? ov.

Za uplynul?? obdobie sa potvrdili v??etky predpoklady organiz??torov a po r?znych peripeti??ch aj v??sledn?? efekt prehliadky.

Na Slovensku aj vďaka prehliadke pravidelne pracuje v pohybovej sf??re viac ako 15 s??borov a stovka det? a mlad??ch ?ud?. Įa???? si vďaka ??časti na??li nov?? ??t??dijn?? smer, či uplatnenie v umeleckej oblasti. Pravideln?? ??anca prezentovania pr??ce odborn?kom a mo??nos?? ďa???ieho umeleck??ho rastu s?? vyh?ad??van??m motivačn??m prostriedkom pre v??etk??ch ??častn?kov ?? nevyn?maj??c sluchovo postihnut?? deti a ml??de??, ktor? si vďaka n??v??teve festivalu a dieln? na??li aj nov?? ??ivotn?? rozmer.

Rarita na medzin??rodn??ch podujatiach, ale samozrejmos?? pre organiz??torov je ??čas?? nepočuj??cich a det? mlad??ieho ??kolsk??ho veku.

Z Liptovsk??ho Mikul????a sa za posledn??ch dev??? rokov stalo miesto pravideln??ch stretnut? odborn?kov a amat??rskeho podhubia slovenskej pantom?my. Projekt l??ka predov??etk??m rodinnou atmosf??rou - kvalitn??m v??ukov??m programom, počas troch dn? pred prehliadkou a osvedčen??m ve?mi dobre premyslen??m programom a kategoriz??ciou s????a??nej prehliadky, ktor?? od piateho ročn?ka pon??ka v??uku zahraničn??ch lektorov a z??rove?? aj vyvrcholenie v hos??ovsk??ch predstaveniach zahraničn??ch host?.

Kvalitat?vny posun vo v??uke, sprievodn??ch podujatiach pre ??častn?kov a organizačn??ho pozadia prehliadky signalizuje do bud??cnosti viacero pozit?vnych udalost?:

?stretov?? pr?stup vedenia DK, ktor?? posledn?? roky poskytuje v??uke a prehliadke strechu nad hlavou a garantuje sprievodn?? podujatia a vyst??penia host?.

Pr?s?ub ??časti v??etk??ch doteraj???ch ??častn?kov, odborn?kov a z??ujem nov??ch ?ud? zo Slovenska, ale aj kontakty na po?sk??ch, nemeck??ch, ukrajinsk??ch a česk??ch m?mov, ktor? v minulom roku nemohli pr?s?? na prehliadku pre nedostatok finančn??ch prostriedkov.

Garancia organizačn??ho a ekonomick??ho pozadia tradičn??m organiz??torom Liptovsk??m osvetov??m strediskom.

Akt?vny vstup mesta L. Mikul???? do posledn??ch ročn?kov.

Ohlasy a ponuky zahraničn??ch ??častn?kov aj učite?ov, ktor?? sme museli doteraz odmieta?? z nedostatku finančn??ch prostriedkov.

Fotografie

6_Festival-PAN-3953.jpg1_Festival-PAN-3953.jpg7_Festival-PAN-3953.jpg4_Festival-PAN-3953.jpg2_Festival-PAN-3953.jpg8_Festival-PAN-3953.jpg5_Festival-PAN-3953.jpg3_Festival-PAN-3953.jpg

Kontakt

Otec festivalu:
Miroslav Kasprzyk
Hru??kov?? 516
031 04 Liptovsk?? Mikul????
mail: mirokasprzyk.sk
web: www.kasprzyk.sk
mobil: 0905 244 259

Priestory:
Dom kult??ry
Holl??ho 4
031 01 Liptovsk?? Mikul????
tel.: 044 / 55 64 012
tel.: 044 / 55 64 000

Pavel Surový a Miro Kaspryzk © 11/2008 PANTOMÍMA.sk